Urlop wypoczynkowy a wypowiedzenie umowy o pracę

 

Urlop wypoczynkowy

Myślisz o wakacjach, które obiecałeś sobie w tym roku, ale chcesz zmienić pracę? A może dostałeś wypowiedzenie i boisz się o swój urlop? Przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się:

  • Jak reguluje taką sytuację prawo pracy?

  • Jak brzmią konkretne przepisy?

  • Jak wygląda sytuacja na przykładach?

  • Na co uważać?

Jak reguluje taką sytuację prawo pracy?

W okresie wypowiedzenia możesz wnioskować o urlop wypoczynkowy. Pracodawca jednak nie ma obowiązku udzielania Ci go, bo decyzja leży po jego stronie. Może za to wysłać Cię na odpoczynek mimo Twojej woli, jeśli przysługują Ci zaległe dni urlopowe – podstawa prawna art. 167 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Musisz jednak pamiętać, że niewykorzystane wolne dni nie przechodzą do nowej pracy! Jeżeli w momencie rozwiązania umowy o pracę pozostaną Ci jakieś dni niewykorzystanego urlopu, otrzymasz za nie ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. Teoretycznie istnieje możliwość “przejścia urlopu” do nowej pracy, ale teoria nie pokrywa się z praktyką. 

 Ekwiwalent to równowartość niewykorzystanego dnia wolnego
w formie pieniężnej. 

Mówi się o możliwości zawarcia „porozumienia trójstronnego”, w którym to były szef z nowym niejako “dogadują” się co do możliwości przeniesienia starego urlopu do nowej pracy. Opcja ta jednak zdarza się bardzo rzadko i jest skomplikowana w regulacji prawnej. Co to oznacza? Urlop musi być wykorzystany u byłego pracodawcy. W przeciwnym razie za niewykorzystane dni wolne przysługuje Ci wypłata ekwiwalentu.

Jak brzmią przepisy?

Dobrze jest znać najważniejsze przepisy, które znajdują się w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy. Pomogą one rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości, ale również rozwiązać ewentualne problemy z pracodawcą. Przyjrzyjmy im się więc:

Art. 167 (1). W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 155 (1).”.

O czym mówi art. 155 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.? Opisuje wymiar urlopu do okresu pracy, który już mamy:

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

  • szkoły policealnej – 6 lat,

  • szkoły wyższej – 8 lat.

Poza okresem nauki, do stażu urlopowego wliczany jest okres zatrudnienia udokumentowany świadectwem pracy lub zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie u danego pracodawcy, w danym okresie (również u zagranicznego pracodawcy).

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Jak przełożyć teorię na praktykę? Oto przykład:

1. Urlop wypoczynkowy naliczany proporcjonalnie:

Załóżmy, że jesteś zatrudniony na czas określony (np. dwa miesiące), a potem Twoja umowa nie będzie kontynuowana (umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta, nie zaś na skutek złożonego oświadczenia o rozwiązaniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia). Nie wykorzystałeś żadnego dnia urlopowego, a masz 5 lat stażu w pracy, co oznacza, że wyliczasz sobie wolne za okres faktycznie przepracowany (dni przysługującego urlopu wypoczynkowego) z 20 dni w skali roku kalendarzowego. Twój pracodawca musi wypłacić Ci ekwiwalent za niewykorzystane (w tym przypadku 4) dni wolne.

2. Ekwiwalent i dni wolne:

Jeśli przysługuje Ci 15 dni urlopu, a Twój okres wypowiedzenia to 2 tygodnie, możesz być zobowiązany przez pracodawcę do wykorzystania 10 dni urlopu wypoczynkowego, a za pozostałe 5 powinieneś dostać ekwiwalent.

Na co uważać i na co się nie zgadzać?

Pamiętaj, że dni przysługującego urlopu wypoczynkowego zgodnie z prawem muszą zostać rozliczone.

Miej na uwadze, że obowiązek wykorzystania urlopu dotyczy sytuacji, kiedy umowa o pracę jest rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Kiedy rozwiązujesz umowę o pracę za porozumieniem stron, to warunki niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego ustalisz z pracodawcą w zawartym porozumieniu.

Nie zapomnij, że udzielenie urlopu wypoczynkowego w trakcie biegnącego wypowiedzenia nie wyklucza uzyskania dodatkowych 2-3 dni wolnych na poszukiwanie pracy – podstawa prawna art. 37 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pracodawca nie może Cię ich pozbawić.

Należy pamiętać, że przysługują one jedynie w sytuacji, gdy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia złożył pracodawca.

No votes yet.
Please wait...
 
Komentarze

a dałoby się rozwinąć myśl o dniach wolnych na poszukiwanie pracy? spodziewam się otrzymania wypowiedzenia (trudne warunki finansowe w firmie) i nie wiem czy i jak starać się o te 2 dni na posuzkiwania pracy (w ogóle kiedy należą się 3, a nie dwa?) tutaj znalazłem niejednoznaczne info: “Zwolnienie na poszukiwanie pracy ma charakter celowy. Pracodawca nie ma zatem obowiązku udzielać zwolnienia, jeżeli jest mu w sposób oczywisty wiadome, że pracownik nie będzie poszukiwał nowej pracy np. z powodu podjęcia działalności gospodarczej. Jeżeli wypowiedzenie umowy nastąpiło w związku z likwidacją stanowiska pracy, pracownik może wystąpić o udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy, a pracodawca obowiązany jest udzielić mu takiego zwolnienia. Przepis art. 37 § 1 K.p. nie określa, z jakim etapem poszukiwania pracy wiąże się prawo do zwolnienia. Oznacza to, że pracodawca nie może odmówić prawa do otrzymania dni wolnych na poszukiwanie pracy” (za: https://www.eporady24.pl/dni_wolne_na_poszukiwanie_pracy,pytania,2,12,7334.html ) no i teraz pracodawca moze sobie przecież wymyślić, że ja wcale pracy szukał nie będę bo np. szwagier ma firmę i zaraz mnie w niej zatrudni (może tak a może nie) i czy wtedy pracodawca może odmówić mi tych 2 dni? ale takiego “haka” to na każdego da się znaleźć.. jak więc doprowadzić do ustalenia tych 2 dni?

Radku,
zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przysługuje pracownikowi tylko wtedy, gdy umowę o pracę wypowiedział pracodawca. Z dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie pracy nie może skorzystać pracownik, który sam złożył wypowiedzenie, albo rozwiązano z nim umowę na mocy porozumienia stron. Dodatkowo, aby pracownik uzyskał prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy, okres wypowiedzenia musi trwać co najmniej dwa tygodnie.

Wymiar takiego zwolnienia wynosi:
– 2 dni robocze w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
– 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, a także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 36 (1) par. 1 Kodeksu pracy.

Urlop taki przysługuje również w wypadku wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego, jeśli pracownik nie przyjmie nowych warunków zatrudnienia. Skoro bowiem wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie umowy o pracę, to mając wystarczająco długi okres wypowiedzenia, pracownik może skorzystać ze zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Zwolnienie przysługuje na ściśle określony cel, a zatem pracownikowi nie należy się to uprawnienie, jeżeli nie ma zamiaru poszukiwać pracy (na przykład uzgodnił wcześniej przyszłą pracę lub przechodzi na emeryturę i nie ma zamiaru podjęcia dodatkowej pracy). Zwolnienia na poszukiwanie pracy udziela pracodawca na wniosek pracownika, nie następuje to odgórnie. Sposób wykorzystania przysługującego pracownikowi zwolnienia pozostawiony został uznaniu stron, co oznacza, że pracownik może wykorzystać te dni albo pojedynczo, albo łącznie. Brak jest podstaw prawnych co do kontroli przez pracodawcę sposobu wykorzystania tego zwolnienia, a zwłaszcza żądania udokumentowania faktu poszukiwania pracy. Z drugiej strony, brak jest również podstaw prawnych do żądania przez pracownika ekwiwalentu pieniężnego za urlop w razie niewykorzystania tych dni.
(Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.)

Zostaw odpowiedź